Sweden

Lag (2018:558) om företagshemligheter

Lag (2018:558) om företagshemligheter

SFS nr: 2018:558

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1

Utfärdad: 2018-05-25

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

 Övergångsbestämmelser

/Träder i kraft I:2018-07-01/

Lagens innehåll

1 § Lagen innehåller bestämmelser om skadestånd, vitesförbud och straff vid

obehöriga angrepp på företagshemligheter.

Lagen genomför delvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU av

den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation

(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs.

Vad som avses med företagshemlighet

2 § Med företagshemlighet avses i denna lag information

1. om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en

forskningsinstitutions verksamhet,

2. som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts

samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till

information av det aktuella slaget,

3. som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och

4. vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.

Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning

är inte en företagshemlighet. Inte heller är information om något som utgör ett

brott eller annat allvarligt missförhållande en företagshemlighet.

Andra uttryck i lagen

3 § Med angrepp på en företagshemlighet avses att någon utan innehavarens

samtycke

1. bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på något annat sätt anskaffar

företagshemligheten,

2. utnyttjar företagshemligheten, eller

3. röjer företagshemligheten.

Med utnyttjande av en företagshemlighet ska även avses att någon tillverkar varor

vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning eller marknadsföring gynnas

avsevärt av en angripen företagshemlighet. Detsamma gäller då någon bjuder ut

sådana varor till försäljning, för ut dem på marknaden eller importerar, exporterar

eller lagrar sådana varor för dessa ändamål.

Lagen gäller obehöriga angrepp på företagshemligheter

4 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.

Som ett obehörigt angrepp anses aldrig att någon angriper en företagshemlighet för

att offentliggöra eller inför en myndighet eller ett annat behörigt organ avslöja

något som

1. skäligen kan misstänkas utgöra brott med fängelse i straffskalan, eller

2. kan anses utgöra något annat missförhållande och offentliggörandet eller

avslöjandet sker till skydd för allmänintresset.

Skadeståndsansvar

5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 26 eller 27 § ska ersätta den skada som

uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten utnyttjas eller röjs.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet angriper en företagshemlighet hos en

näringsidkare eller en forskningsinstitution som han eller hon i förtroende har fått

del av i samband med en affärsförbindelse med näringsidkaren eller

forskningsinstitutionen, ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet.

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet angriper en

företagshemlighet hos arbetsgivaren som han eller hon fått del av i sin anställning

under sådana förhållanden att han eller hon insåg eller borde ha insett att den inte

fick avslöjas ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet.

Om ett utnyttjande eller röjande har ägt rum sedan anställningen upphört gäller

ansvaret enligt första stycket endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en

företagshemlighet, som han eller hon i egenskap av part eller partsrepresentant har

fått del av på grund av en domstols beslut, ska ersätta den skada som uppkommer

genom förfarandet.

Om parten eller partsrepresentanten i sin tur låter någon annan få del av

företagshemligheten i anledning av målet eller ärendet, och den personen

uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer företagshemligheten, ska den

andra personen ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet

som han eller hon har fått del av vid en domstolsförhandling som har hållits inom

stängda dörrar ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet.

9 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet angriper en företagshem-lighet som,

enligt vad han eller hon inser eller bör inse, i ett tidigare led har angripits av någon

annan, ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet annars anskaffar en före-

tagshemlighet ska ersätta den skada som uppkommer genom förfarandet eller

genom att han eller hon därefter uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller

röjer företagshemligheten.

Första stycket gäller inte om innehavaren av företagshemligheten är en juridisk

person och den som har utfört angreppet är styrelseledamot eller revisor i den

juridiska personen och angreppet har utförts vid fullgörandet av uppdraget.

Skadeståndets storlek

11 § När storleken på skadeståndet enligt 5-10 §§ bestäms ska hänsyn tas även till

intresset hos innehavaren av företagshemligheten av att den inte obehörigen

angrips och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Vitesförbud

12 § Rätten får vid vite förbjuda den som har angripit en företagshemlighet att

fortsätta angripa företagshemligheten.

Rätten får besluta om ett vitesförbud också mot den som har handlat på ett sätt som

medför att ett angrepp på en företagshemlighet är nära förestående.

Ett vitesförbud får hävas på talan av den som förbudet gäller, om ändamålet med

förbudet har förlorat sin betydelse.

13 § Rätten får vid vite förbjuda den som har angripit en företagshemlig-het, och

därigenom orsakat att informationen inte längre är företagshemlig enligt 2 §, att för

viss tid utnyttja informationen.

Interimistiska vitesförbud

14 § Om sökanden visar att det finns sannolika skäl för att en företagshemlighet

har angripits och det skäligen kan befaras att motparten genom att fortsätta

angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får rätten besluta om ett

vitesförbud enligt 12 § för tiden fram till dess att målet slutligt har avgjorts eller

något annat har beslutats. Rätten får under motsvarande förutsättningar besluta om

förbud även då ett angrepp på en företagshemlighet är nära förestående.

Avser angreppet utnyttjande av en företagshemlighet får rätten avslå en begäran

om förbud mot utnyttjande av företagshemligheten, eller upphäva ett beslut om ett

sådant förbud som har meddelats med stöd av första stycket, om

1. motparten ställer säkerhet för den ersättning som han eller hon kan bli skyldig

att betala till innehavaren, och

2. utnyttjandet inte medför att hemligheten röjs.

15 § Om sökanden visar att det finns sannolika skäl för att motparten har angripit

en företagshemlighet och därigenom orsakat att informationen inte längre är

företagshemlig enligt 2 §, får rätten besluta om ett vitesförbud enligt 13 § för tiden

fram till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats.

16 § I frågor som avses i 14 och 15 §§ ska rätten tillämpa 15 kap. 5-8 §§

rättegångsbalken, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

I fråga om överklagande av beslut enligt 14 och 15 §§ och i fråga om

handläggningen i högre rätt gäller rättegångsbalkens bestämmelser om

överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Andra åtgärder som rätten får vidta vid ett angrepp på en företagshemlighet

17 § Om någon har angripit en företagshemlighet får rätten efter vad som är skäligt

besluta att en handling eller ett föremål som den som har utfört angreppet har i sin

besittning och som innefattar hemligheten, ska överlämnas till innehavaren av

företagshemligheten. Rätten får besluta att överlämnandet ska ske mot lösen, om

det finns skäl för det.

Om handlingen eller föremålet inte kan överlämnas utan olägenhet, får rätten efter

vad som är skäligt besluta att handlingen eller föremålet ska återkallas från

marknaden, förstöras, ändras eller utsättas för någon annan åtgärd som är ägnad att

förebygga missbruk. Ett sådant beslut får fattas även om handlingen eller föremålet

inte finns i angriparens besittning.

Rätten får besluta om åtgärder enligt första och andra styckena även mot den som

har handlat på ett sätt som medför att ett angrepp på en företagshemlighet är nära

förestående.

18 § I fråga om varor vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning och

marknadsföring gynnas avsevärt av en angripen företagshemlighet, får rätten

besluta om åtgärder enligt 17 § även om varorna inte innefattar

företagshemligheten.

19 § En åtgärd enligt 17 § ska bekostas av angriparen, om det inte finns särskilda

skäl mot det.

20 § Ett beslut enligt 17 § ska inte meddelas om ett förverkande eller någon annan

åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk ska beslutas enligt 36 kap.

brottsbalken. Utnyttjande av en företagshemlighet mot ekonomisk ersättning

21 § På yrkande av den som har angripit företagshemligheten får rätten, i stället för

att besluta om ett förbud mot utnyttjande av en företagshemlighet enligt 12 § eller

åtgärder enligt 17 §, ge tillstånd för honom eller henne att mot skälig ersättning till

innehavaren utnyttja företagshemligheten.

Ett beslut om tillstånd får meddelas endast om

1. företagshemligheten i ett tidigare led har angripits av någon annan,

2. den som begär tillståndet vid tiden då han eller hon påbörjade angreppet inte

kände till, och inte borde ha känt till, att företagshemligheten tidigare angripits,

3. ett förbud enligt 12 § eller en åtgärd enligt 17 § skulle innebära en

oproportionerligt stor skada för den som begär tillståndet, och

4. ett utnyttjande inte medför att företagshemligheten röjs.

Ersättningen får inte överstiga summan av de avgifter, royaltyer eller liknande

ersättningar som skulle ha betalats om den som begärt tillståndet hade inhämtat

innehavarens medgivande till att utnyttja företagshemligheten.

Frågor om talan i domstol

22 § En talan enligt 12-15, 17 och 18 §§ förs av innehavaren av

företagshemligheten.

En talan enligt 12-15, 17 och 18 §§ får föras även i samband med åtal för brott som

avses i 26 och 27 §§.

23 § En talan om utdömande av vite förs vid den domstol som i första instans har

beslutat om vitesförbudet. Talan förs av den som har ansökt om förbudet. I

samband med en sådan talan får talan föras om ett nytt vitesförbud.

Preskription och preklusion

24 § En talan om skadestånd enligt denna lag får endast avse skada som har

uppkommit under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada som har

uppkommit dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad (preskription).

En talan om förbud eller andra åtgärder enligt denna lag ska väckas inom fem år

från det att innehavaren fått kännedom eller borde ha fått kännedom om det

angrepp eller nära förestående angrepp på en företagshemlighet som talan grundas

på. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad

(preklusion).

Spridning av information om dom

25 § På yrkande av innehavaren får rätten i ett mål om angrepp på en

företagshemlighet besluta att den som har angripit företagshemligheten ska bekosta

lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet, om det är skäligt.

Rätten ska vid skälighetsbedömningen beakta vad informationsspridningen kan

medföra för en enskild persons integritet och anseende.

Rätten får under motsvarande förutsättningar besluta om informationsspridning

också i ett mål om ett nära förestående angrepp på en företagshemlighet.

Straff

26 § Den som uppsåtligen och olovligen bereder sig tillgång till en

företagshemlighet ska dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst

två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har

varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen

kännbar skada.

För försök eller förberedelse till företagsspioneri ska det dömas till ansvar enligt 23

kap. brottsbalken.

Det ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf om gärningen är belagd med

strängare straff i brottsbalken.

27 § Den som uppsåtligen anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den

som tillhandahåller hemligheten eller någon före honom eller henne i sin tur har

berett sig tillgång till denna genom en gärning som avses i 26 §, ska dömas för

olovlig befattning med företagshemlighet till böter eller fängelse i högst två år

eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

Det ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf om gärningen är belagd med

strängare straff i brottsbalken.

28 § Den som har brutit mot en tystnadsplikt som följer av denna lag får inte på

grund av den överträdelsen göras ansvarig enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har brutit mot ett vitesförbud enligt denna lag får inte dömas till straff för

en gärning som omfattas av förbudet.

Övergångsbestämmelser

2018:558

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för angrepp på en företagshemlighet som

har utförts före ikraftträdandet. I fråga om straffansvar finns särskilda

bestämmelser i lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.