Denmark

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter (LBK nr 107 af 24/01/2012)

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter Hermed bekendtgøres lov om hemmelige patenter, jf. lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989 med de

ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

§ 1. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, kan meddeles hemmeligt patent i overensstemmelse med nedenstående regler.

Stk. 2. Det bestemmes ved kgl. anordning, hvad der i denne lov skal forstås ved krigsmateriel.

§ 2. Såfremt hensynet til rigets forsvar gør det påkrævet, kan erhvervs- og vækstministeren efter anmodning fra forsvarsministeren bestemme, at patent på en opfindelse, der omfattes af § 1, når ansøgning om patent på denne er indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, skal meddeles som hemmeligt patent.

§ 2 a. Opfindelser, der er omfattet af § 1, og som tilhører en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller en dansk institution, må ikke søges beskyttet ved patent i henhold til en international eller en europæisk patentansøgning, der omfatter eller efter indleveringen ændres til at omfatte Danmark, medmindre ansøgningen indleveres gennem patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Træffes der bestemmelse om, at patent på opfindelsen her i landet kun kan meddeles som hemmeligt patent, kan ansøgningen ikke uden forsvarsministerens tilladelse videreføres som international eller europæisk ansøgning. Gives sådan tilladelse ikke, kan ansøgeren ændre ansøgningen til at angå patent alene for Danmark, idet reglerne i patentlovens kapitel 3 og 10 A om konvertering i så fald finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Opfindelser, der omfattes af § 1, og som er genstand for ansøgning om patent, indgivet af en her i landet hjemmehørende person eller virksomhed eller af en dansk institution, må ikke uden forsvarsministerens tilladelse offentliggøres, røbes til andre eller i fremmed stat gøres til genstand for ansøgning om patent, brugsmønster eller anden beskyttelse. Ej heller må rettigheder i henhold til sådan ansøgning uden forsvarsministerens samtykke overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

Stk. 2. De i stk. 1 indeholdte bestemmelser gælder ikke, når der er forløbet 3 måneder fra ansøgningens indlevering, uden at der er truffet bestemmelse om, at et eventuelt patent vil være at udfærdige som hemmeligt patent, eller givet ansøgeren meddelelse om, at der ikke er truffet endelig afgørelse af spørgsmålet, hvorefter bestemmelserne i stk. 1 vil være gældende i yderligere 3 måneder.

§ 4. Bestemmelserne i §§ 2, 2a og 3 omfatter ikke opfindelser, der, før ansøgning om patent er indgivet, er offentliggjort eller i udlandet gjort til genstand for ansøgning om almindeligt patent. Det samme gælder opfindelser, der tidligere er gjort til genstand for ansøgning om patent i Danmark, såfremt sådan ansøgning efter udløbet af de i § 3 fastsatte frister er videreført som en ansøgning om almindeligt patent.

§ 5. Ansøgninger om patent, der skal meddeles som hemmeligt, behandles efter forskrifterne i patentloven, idet bestemmelserne i §§ 19-23 dog ikke finder anvendelse. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og findes der ikke grundlag for at afslå ansøgningen efter § 16, skal hemmeligt patent meddeles og patentbrev udfærdiges.

§ 6. Er der truffet bestemmelse om patentets udfærdigelse som hemmeligt patent, foretages den i patentlovens § 26 foreskrevne bekendtgørelse om udfærdigelsen samt indførelsen i det i § 27 omhandlede register med betegnelsen »hemmeligt patent« uden angivelse af patentets genstand og patenthaverens og hans fuldmægtigs navn. Også eventuelle senere bekendtgørelser vedrørende patentet sker med den angivne betegnelse og uden de nævnte oplysninger. Trykning og offentliggørelse af patentbeskrivelsen finder indtil videre ikke sted, og der er ikke adgang til eftersyn af patentsagens akter. Trykningsafgift erlægges dog på sædvanlig måde.

§ 7. Opfindelser, der er genstand for hemmeligt patent, må ikke uden samtykke af forsvarsministeren søges patentbeskyttet i udlandet eller åbenbares for uvedkommende. Ej heller må rettigheder i henhold til sådant patent uden samtykke af forsvarsministeren overføres til andre ved aftale eller retsforfølgning.

§ 8. Når en i henhold til § 2 truffet bestemmelse ophæves, forinden patent er meddelt, viderebehandles ansøgningen efter de almindelige regler i patentloven.

Stk. 2. Ophæves en bestemmelse, der er truffet i henhold til § 2, efter at hemmeligt patent er udfærdiget, skal dette ændres til et almindeligt patent. Patentregisteret suppleres da med de oplysninger, der skal indføres i registeret efter reglerne for almindelige patenter, ligesom der udstedes en fuldstændig bekendtgørelse om patentet. Endvidere offentliggøres beskrivelsen af den patenterede opfindelse.

Stk. 3. Når gyldigheden af et hemmeligt patent ophører, offentliggøres den til patentet hørende beskrivelse snarest muligt, medmindre forsvarsministeren træffer bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse af opfindelsen.

§ 9. De i § 8, stk. 1 og 2 indeholdte regler finder tilsvarende anvendelse, såfremt det over for Patent- og Varemærkestyrelsen dokumenteres, at opfindelsen er blevet offentliggjort således, at sagkyndige derigennem er i stand til at udøve den.

§ 10. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at ansøgninger om patent på opfindelser, der omfattes af § 1, når de indgives her i riget af institutioner, personer eller virksomheder hjemmehørende i en fremmed stat, skal behandles i overensstemmelse med reglerne i denne lov, og at patentet i givet fald skal udstedes som hemmeligt patent.

§ 11. 2) Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2a, 3 og 7 straffes, såfremt ikke højere straf er forskyldt efter andre lovbestemmelser, med bøder eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Med samme straf anses den, der til uvedkommende åbenbarer en opfindelse, efter at forsvarsministeren i henhold til § 8, stk. 3 har truffet bestemmelse om fortsat hemmeligholdelse.

Stk. 3. I retssager vedrørende de i denne lov omhandlede opfindelser kan retten bestemme, at sagen skal behandles for lukkede døre.

§ 12. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte de til gennemførelsen af denne lov nødvendige forskrifter, herunder bestemmelser med hensyn til Erhvervs- og Vækstministeriets og Forsvarsministeriets adgang til at gøre sig bekendt med de i Patent- og Varemærkestyrelsen indkomne ansøgninger.

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsåret 2011/2012. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af lov om hemmelige patenter findes i lovbekendtgørelse nr. 732 af 27. november 1989. Den nedenfor angivne ændring som følge af lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2) § 11, stk. 1 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011.