Denmark

Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling (BEK nr 1605 af 08/12/2006)

BEK nr 1605 af 08/12/2006 Gældende (Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling) Offentliggørelsesdato: 23-12-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers behandling

I medfør af § 8, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 15, stk. 2-3, § 17, § 24, stk. 8-9, § 26, stk. 2, § 29, § 31, § 35, stk.2, § 36, stk. 1 og 3, § 41, stk.1, § 44, § 51, og § 64, stk. 1-3 i lov nr. 1431 af 21. december 2005 om brugsmodeller m.v., samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 39 af 17. januar 2002 fastsættes:

Kapitel 1

Brugsmodelansøgningers indlevering og journalisering

§ 1. Danske brugsmodelansøgninger indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsblanketter udleveres vederlagsfrit. Stk. 2. Internationale ansøgninger, som omfatter Danmark, indleveres til en myndighed eller en international organisation, som i henhold

til Patentsamarbejdstraktaten (PCT) er rette modtagende myndighed. Bestemmelser om Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed findes i §§ 40 - 44.

Stk. 3. Medmindre andet er fastsat, gælder bestemmelserne i denne bekendtgørelse kun 1) danske brugsmodelansøgninger, 2) internationale ansøgninger, som er videreført i henhold til brugsmodellovens § 29, eller er optaget til behandling i henhold til

brugsmodellovens § 35, og 3) europæiske patentansøgninger, som er konverteret til danske brugsmodelansøgninger i medfør af brugsmodellovens § 36.

§ 2. En dansk brugsmodelansøgning skal angive: 1) ansøgerens navn eller firmanavn, postadresse og, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret af en fuldmægtig, eventuelt telefon- og

telefaxnummer, 2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, postadresse og eventuelt telefon- og telefaxnummer, 3) frembringerens navn og postadresse, 4) en kort og saglig titel på den frembringelse, som søges beskyttet ved brugsmodelregistrering, 5) hvis brugsmodelregistrering søges af flere i forening, hvem af dem skal være bemyndiget til at modtage meddelelser fra

patentmyndigheden på alles vegne, 6) hvis der begæres prioritet i henhold til brugsmodellovens § 11, de i § 9 krævede oplysninger, 7) hvis en patentansøgning anvendes som grundlag for brugsmodelansøgningen, jf. brugsmodellovens § 12, de i § 13, stk. 4, krævede

oplysninger, 8) om ansøgeren begærer fremskyndet registrering, jf. brugsmodellovens § 24, stk. 2, 9) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, jf. brugsmodellovens § 15, de i § 25 krævede oplysninger, og 10) de bilag, der følger med ansøgningen.

Stk. 2. Som bilag til ansøgningen skal medfølge: 1) beskrivelse af frembringelsen, herunder eventuelle tegninger eller fotografier, som er nødvendige til forståelse af frembringelsen,

brugsmodelkrav og sammendrag, og 2) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmagt for denne, medmindre fuldmagt er meddelt i ansøgningen.

Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt. Stk. 4. Med ansøgningen skal følge det foreskrevne gebyr.

§ 3. En dansk brugsmodelansøgning tildeles en indleveringsdag, når de af ansøgeren indleverede dokumenter indeholder: 1) en angivelse af, at der søges om brugsmodelbeskyttelse, 2) oplysninger om ansøgers navn eller firmanavn og postadresse, og 3) en beskrivelse, tegninger eller fotografier, hvis beskrivelsen henviser hertil, og et eller flere brugsmodelkrav.

Stk. 2. Hvis ansøgningsgebyret ikke er fulgt med ansøgningen, skal det være betalt inden udløbet af en af Patent- og Varemærkestyrelsen fastsat frist. Betales gebyret ikke inden fristens udløb, anses ansøgningen ikke for indleveret, og indleveringsdagen bortfalder.

§ 4. Anmodning om fremskyndelse af registreringen, jf. brugsmodellovens § 24, stk. 2, kan ske når som helst ved henvendelse til Patent­ og Varemærkestyrelsen.

§ 5. Ved indleveringen af en brugsmodelansøgning påser Patent- og Varemærkestyrelsen alene at kravene i brugsmodellovens § 19 er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgeren kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at gennemføre en prøvning af hvorvidt frembringelsen er ny og adskiller sig tydeligt fra den kendte teknik før registrering, jf. brugsmodellovens § 5. Anmodningen skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

Stk. 3. En anmodning efter stk. 2 kan fremsættes i ansøgningen eller indgives senere. Stk. 4. Hvis en anmodning efter stk. 2 ikke er ledsaget af det fastsatte gebyr, afvises den.

§ 6. Ansøgningen, beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag skal være affattet på dansk. Andre dokumenter kan være affattet på dansk, norsk eller svensk.

Stk. 2. Er et dokument affattet på et andet sprog end fastsat i stk. 1, skal der indleveres e n oversættelse. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undlade at kræve oversættelse af andre dokumenter end beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. Patent- og Varemærkestyrelsen kan endvidere undlade at kræve oversættelse af de dele af beskrivelse og brugsmodelkrav, som ikke indgår i, hvad der ifølge § 29 anses som basisdokumenter. Patent- og Varemærkestyrelsen kan tillade oversættelse til et andet sprog end de i stk. 1 nævnte. Oversættelsen kan kræves bekræftet af en translatør eller på anden nærmere bestemt måde.

Stk. 3. Undersøgelse af, om ansøgningen opfylder betingelserne i brugsmodellovens § 5 kan foretages på basis af norsk- eller svensksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag. I særlige tilfælde kan sådan undersøgelse foretages på basis af engelsksproget beskrivelse, brugsmodelkrav og sammendrag, hvis ansøger indgiver begæring om dette og betaler det fastsatte gebyr herfor. I begge tilfælde kræver Patent- og Varemærkestyrelsen først den i stk. 2 nævnte oversættelse, når ansøger har fået svar på undersøgelsen.

§ 7. Beskrivelse, brugsmodelkrav, sammendrag, tegninger og fotografier skal være af en sådan kvalitet, at de er egnet til reproduktion. Stk. 2. Disse sagsakter og ændringer i dem skal indgives i den form, som Patent- og Varemærkestyrelsen foreskriver.

§ 8. Patent- og Varemærkestyrelsen fører en journal over indleverede ansøgninger. Stk. 2. I journalen angives:

1) ansøgningens nummer, 2) ansøgningens klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem, 3) ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, 4) hvis ansøgeren er repræsenteret af en fuldmægtig, fuldmægtigens navn eller firmanavn og postadresse, 5) frembringerens navn og postadresse, 6) frembringelsens titel, 7) hvis ansøgningen er en:

a) dansk brugsmodelansøgning, dennes indleveringsdag, b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til

brugsmodellovens § 29 eller anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk brugsmodelansøgning,

8) hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer, b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale

indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention, samt den dag, den europæiske patentansøgning er konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

10) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer, 11) hvis ansøgningen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes

deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve, 12) om ansøgeren har begæret prøvning, jf. brugsmodellovens § 19, stk. 2, 13) når der ved deling eller udskillelse fra ansøgningen er fremkommet nye ansøgninger, oplysning herom med angivelse af de pågældende

ansøgningers numre, 14) om ansøgeren har begæret fremskyndelse af registreringen, i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 2, 15) hvis ansøgningen er blevet almindelig tilgængelig i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 3, dagen herfor, 16) i sagen indkomne akter og betalte gebyrer, og 17) i sagen foretagne ekspeditioner.

Stk. 3 . De i stk. 2 nævnte oplysninger er offentlig tilgængelige, når ansøgningen er almindelig tilgængelig efter brugsmodellovens §§ 24 og 30, stk. 3.

Kapitel 2

Typer af ansøgninger

Ansøgninger med prioritet

§ 9. For at kunne opnå prioritet efter brugsmodellovens § 11, skal ansøgeren begære priori tet senest en måned efter ansøgningens indlevering. Begæringen skal indeholde oplysning om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag samt, hvis den er en international ansøgning, øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. For en dansk brugsmodelansøgning skal ansøgeren give oplysning om den påberåbte ansøgnings nummer, så snart dette foreligger, dog senest 2 måneder fra at ansøger får kendskab til nummeret .

Stk. 2. For en international ansøgning skal begæring om prioritet angives i ansøgningsdokumentet. Begæringen skal indeholde oplysning

om, hvor den påberåbte ansøgning er indleveret, denne ansøgnings indleveringsdag, ansøgningens nummer, samt øvrige oplysninger efter regel 4.10 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. Det er dog muligt at rette eller tilføje en begæring om prioritet eller øvrige førnævnte oplysninger efter regel 26 bis i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten, hvorefter meddelelse herom skal indgives til den modtagende myndighed eller det Internationale Bureau. Meddelelsen skal gives inden for 16 måneder fra prioritetsdagen, eller hvor rettelsen eller tilføjelsen vil medføre en ændring af prioritetsdatoen, 16 måneder fra den ændrede prioritetsdato, alt efter hvilken 16-måneders periode, der udløber først. Dog skal det være muligt at indgive en sådan meddelelse indtil 4 måneder fra den internationale indleveringsdag.

Stk. 3. Deles en ansøgning i henhold til § 15, skal begæring om prioritet for stamansøgningen uden særskilt begæring også gælde for nye ansøgninger, der fremkommer herved.

Stk. 4. Tilbagekaldelse af prioritet skal ske ved indgivelse af særskilt meddelelse.

§ 10. Såfremt myndigheden ikke allerede er i besiddelse af eller kan gøre sig bekendt med dokumentation vedrørende den ansøgning, der søges prioritet fra, kan patentmyndigheden forlange, at den begærede prioritet dokumenteres ved indsendelse af attest fra den myndighed, der har modtaget den oprindelige ansøgning. Attesten skal indeholde oplysning om dagen for dens indlevering og ansøgerens navn eller firmanavn. Patentmyndigheden kan desuden under de nævnte omstændigheder tillige forlange indleveret en af den nævnte myndighed bekræftet kopi af ansøgningen.

Stk. 2. Indsender ansøgeren ikke den nævnte dokumentation inden en af patentmyndigheden fastsat frist, bortfalder ansøgerens ret til prioriteten.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1-2, finder tilsvarende anvendelse ved patentmyndighedens behandling af en anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50.

Stk. 4. For internationale ansøgninger skal kopi af den påberåbte prioritetsansøgning i henhold til regel 17, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten indleveres til det i § 9 nævnte Internationale Bureau, til den modtagende myndighed eller begæres overført til Det Internationale Bureau efter samme regel. Er kopi af den påberåbte prioritetsansøgning indleveret til Det Internationale Bureau, kan patentmyndigheden kun kræve kopi og oversættelse a f denne i overensstemmelse med regel 17, stk. 2, i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten.

Stk. 5. Den i stk. 1 og 4, nævnte dokumentation kan indsendes elektronisk.

§ 11. For at en tidligere ansøgning skal kunne danne grundlag for prioritet i henhold til § 9, skal ansøgningen være den første, hvori frembringelsen er angivet.

Stk. 2. Har den, som har indleveret den første ansøgning, senere sammesteds indleveret en ansøgning vedrørende samme frembringelse, skal den senere ansøgning dog kunne påberåbes som prioritetsbegrundende, forudsat at den første ansøgning ved indleveringen af den sidste er taget tilbage, henlagt eller afslået uden at have været gjort almindelig tilgængel ig, og forudsat at den ikke danner grundlag for nogen bestående rettighed eller har tjent som grundlag for krav om prioritet. Er prioritet opnået på grundlag af en sådan senere ansøgning, kan den tidligere ansøgning ikke længere påberåbes som prioritetsbegrundende.

§ 12. Begæring om prioritet kan fremsættes for en del af en ansøgning. For samme ansøgning kan der kræves prioritet på grundlag af flere ansøgninger, selv om de vedrører forskellige lande. Flere ansøgninger kan påberåbes som prioritetsbegrundende for et enkelt brugsmodelkrav. Begæres prioritet på grundlag af flere ansøgninger, begynder de frister, der løber fra prioritetsdagen, at løbe fra den tidligste prioritetsdag.

Ansøgninger med tidligere indleverede patentansøgninger som grundlag for en brugsmodelansøgning

§ 13. En patentansøgning for Danmark kan anvendes helt eller delvis som grundlag for en brugsmodelansøgning vedrørende samme frembringelse indtil 10 år fra patentansøgningens indleveringsdag, eller fra den dag, der anses som indleveringsdag. Ved en patentansøgning for Danmark skal forstås: 1) en dansk patentansøgning, 2) en international ansøgning, der er videreført i Danmark i henhold til patentlovens § 31, eller er optaget til behandling i henhold til

patentlovens § 38, stk. 3, 3) en europæisk patentansøgning, for hvilken den europæiske patentmyndighed i henhold til den europæiske patentkonvention har fastsat

en indleveringsdag, og hvori patent er ansøgt med virkning for Danmark, eller 4) en europæisk patentansøgning, som er konverteret til en dansk patentansøgning i medfør af § 36 i brugsmodelloven.

Stk. 2. Anvendes en patentansøgning efter stk. 1 som grundlag for en brugsmodelansøgning, får brugsmodelansøgningen samme indleveringsdag, som gælder for patentansøgningen. En begæring om prioritet for patentansøgningen gælder uden særskilt begæring også for brugsmodelansøgningen.

Stk. 3. Såfremt en patentansøgning ønskes anvendt som grundlag for en brugsmodelansøgning, skal ansøgeren senest 2 måneder efter, at patentansøgningen er henlagt uden mulighed for genoptagelse eller endeligt afslået af patentmyndigheden, indlevere en brugsmodelansøgning med begæring herom.

Stk. 4. En begæring efter stk. 3 skal indeholde oplysning om arten af den patentansøgning, de r ønskes anvendt som grundlag for en brugsmodelansøgning, jf. stk. 1, nr. 1-4, samt oplysning om patentansøgningens indleveringsdag, eller den dag, der anses som indleveringsdag, og ansøgningens nummer.

Stk. 5. Fremsættes begæringen efter stk. 3 ikke rettidigt, bortfalder retten til at anvende patentansøgningen som grundlag for den indleverede brugsmodelansøgning.

§ 14. Er en brugsmodelansøgning fremkommet efter forgrening eller konvertering af en europæisk patentansøgning jf. brugsmodelbekendtgørelsens § 13, stk. 1, nr. 3, eller brugsmodellovens § 36, skal ansøger indsende dokumentation for grundlaget for begæringen, såfremt de relevante informationer ikke allerede er tilgængelige for patentmyndigheden. Der skal ved ansøgningens indlevering foreligge informationer om dagen for patentansøgningens indlevering, patentansøgningens nummer, ansøgerens navn eller firmanavn og oplysning om, at ansøgningen omfatter Danmark.

Stk. 2. Er den påberåbte patentansøgning affattet på et andet sprog end bestemt i § 6, stk. 1 , finder § 6, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse, medmindre brugsmodelansøgningen allerede udgør oversættelsen af den fremmedsprogede patentansøgning.

Stk. 3. Indsender ansøgeren ikke den i stk. 1, nævnte dokumentation eller en oversættelse efter stk. 2, inden en af Patent- og

Varemærkestyrelsen fastsat frist, bortfalder retten til at anvende patentansøgningen som grundlag for den indleverede brugsmodelansøgning.

Ansøgninger på baggrund af deling og udskillelse

§ 15. Er der i basisdokumenterne beskrevet flere frembringelser, kan ansøgeren dele ansøgningen i flere ansøgninger. På ansøgerens begæring skal en ny ansøgning angående en frembringelse, som hidrører fra den oprindelige ansøgning (stamansøgningen), anses som indleveret samtidigt med stamansøgningen.

Stk. 2. Foretages deling som følge af, at en ansøgning angår to eller flere af hinanden uafhængige frembringelser, skal en ny ansøgning for at kunne betragtes som indleveret samtidigt med stamansøgningen være indleveret inden 1 måned efter den tilsvarende begrænsning af stamansøgningen er godkendt af ansøgeren.

Stk. 3. Ønsker ansøgeren brugsmodelregistrering af en uafhængig frembringelse i en international ansøgning, må ansøgningen deles, og nyt ansøgningsgebyr betales, selv om tillægsgebyr som nævnt i brugsmodellovens § 34, stk. 1, er betalt.

§ 16. Er der i en brugsmodelansøgning ved tilføjelse til beskrivelse eller brugsmodelkrav eller på anden måde angivet en frembringelse, som ikke fremgår af basisdokumenterne, kan ved udskillelse fra den oprindelige ansøgning (stamansøgningen) en ny ansøgning angående denne frembringelse på ansøgerens begæring anses som indleveret på det tidspunkt, da det dokument, hvori frembringelsen er angivet, indkom til Patent- og Varemærkestyrelsen.

§ 17. Ved deling eller udskillelse anses beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som indleveres i forbindelse med den nye ansøgning, som basisdokumenter.

Stk. 2. En ny ansøgning anses kun for fremkommet ved deling eller udskillelse, hvis dette fremgår af ansøgningen ved dens indlevering. Den oprindelige ansøgnings indleveringsdag og nummer skal angives i ansøgninger, der fremkommer ved deling eller udskillelse.

Ansøgninger efter konvertering af europæiske patentansøgninger

§ 18. Oversendes en europæisk patentansøgning i medfør af artiklerne 136 og 140 i den europæiske patentkonvention til Patent- og Varemærkestyrelsen, underretter styrelsen snarest ansøgeren herom.

Stk. 2. Ansøgningsgebyr og oversættelse, eller hvis den europæiske ansøgning er affattet på dansk, en genpart af ansøgningen efter brugsmodellovens § 36, skal være Patent- og Varemærkestyrelsen i hænde inden 2 måneder fra den dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt den i stk. 1, nævnte underretning til ansøger.

Kapitel 3

Udformning af brugsmodelkrav, beskrivelse og sammendrag

§ 19. Brugsmodelkrav skal angive, hvad der søges beskyttet, udtrykt ved de tekniske egenskaber, der er nødvendige til opnåelse af den tilsigtede virkning. Brugsmodelkrav skal indeholde: 1) en titel på frembringelsen, 2) angivelse af den teknik, i forhold til hvilken frembringelsen udgør noget nyt (teknikkens standpunkt, og 3) angivelse af det for frembringelsen nye og særegne.

Stk. 2. Angivelsen af de i stk. 1, nr. 2-3, nævnte forhold kan eventuelt ske i form af en henvisning til beskrivelsen med eventuelle tegninger eller fotografier.

Stk. 3. Hvert brugsmodelkrav må kun angå én frembringelse. Stk. 4. Et brugsmodelkrav må ikke indeholde noget, som er uvedkommende under hensyn til den i kravet angivne frembringelse eller er

uvæsentligt for den ansøgte eneret.

§ 20. En brugsmodelansøgning kan indeholde flere brugsmodelkrav. Er der i ansøgningen optaget flere krav, skal de anføres samlet og nummereres fortløbende.

§ 21. En brugsmodelansøgning kan omfatte flere frembringelser, hvis der mellem frembringelserne foreligger teknisk sammenhæng. Den tekniske sammenhæng skal komme til udtryk ved, at frembringelserne helt eller delvis omfatter de samme eller tilsvarende særlige tekniske egenskaber. Med udtrykket særlige tekniske egenskaber menes de tekniske egenskaber, som frembringelsen bidrager med ud over teknikkens standpunkt.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt der imellem et antal frembringelser er teknisk sammenhæng, afgøres uden hensyn til, om de er angivet i hvert sit brugsmodelkrav eller som alternativer i et enkelt krav.

§ 22. Beskrivelsen skal indledes med en kort og saglig titel på frembringelsen og skal angive, hvorledes den kan udnyttes industrielt, hvis dette ikke umiddelbart fremgår af frembringelsens karakter. Beskrivelsen skal i øvrigt indeholde: 1) En angivelse af frembringelsens tekniske anvendelsesområde samt teknikkens standpunkt, hvorpå frembringelsen bygger. 2) En nærmere forklaring på den frembringelse, der søges beskyttet, på en sådan måde, at det tekniske problem og dets løsning kan forstås,

og angive, hvad der opnås med opfindelsen på baggrund af teknikkens standpunkt, samt hvilke midler der er nødvendige for at opnå dette.

3) En nærmere forklaring på frembringelsen, belyst ved udførelseseksempler eller udførelsesformer, med henvisning til eventuelle tegninger eller fotografier. Stk. 2. Beskrivelsen af frembringelsen må ikke indeholde andet, end hvad der bidrager til forståelsen af frembringelsen. Hvis nye eller

ikke almindeligt anvendte udtryk anvendes, skal betydningen af disse forklares. Betegnelser og måleenheder må ikke afvige fra dem, der er almindeligt brugt på det relevante tekniske område.

§ 23. Sammendraget skal angive frembringelsens titel, og indeholde et kortfattet resumé af den frembringelse, som fremgår af basisdokumenterne, jf. § 29. Sammendraget må ikke indeholde mere end 150 ord.

Kapitel 4

Deponering af biologisk materiale

§ 24. Deponering i henhold til brugsmodellovens § 15, stk. 1, skal foretages hos en institution, som er international deponeringsmyndighed i henhold til den i Budapest den 28. april 1977 indgåede Traktat om International Anerkendelse af Deponering af Mikroorganismer i Forbindelse med Behandling af Patentsager (Budapesttraktaten), eller hos en af de øvrige deponeringsinstitutioner godkendt af Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Deponeringen skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktaten. Stk. 3. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger en fortegnelse over de institutioner, hvor deponering kan finde sted.

§ 25. Omfatter en dansk brugsmodelansøgning deponering af en prøve af biologisk materiale, skal ansøgningen indeholde oplysning herom ved indleveringen, jf. § 2, stk. 1, nr. 9. Det skal af ansøgningen fremgå, hos hvilken institution deponeringen er foretaget, og hvilket nummer institutionen har tildelt den deponerede prøve.

Stk. 2. For en international ansøgning skal ansøgeren inden 16 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen give det i § 9 nævnte Internationale Bureau oplysning om, hos hvilken institution deponering er foretaget, og det nummer, som institutionen har tildelt den deponerede prøve.

Stk. 3. Er en deponeret prøve af biologisk materiale overført fra en deponeringsinstitution t il en anden i overensstemmelse med regel 5, stk. 1, i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten, skal ansøgeren senest 2 måneder efter modtagelsen af kvitteringen for den overførte deponering underrette patentmyndigheden om dette og om det nye nummer, som den deponerede prøve har fået tildelt.

§ 26. En ny deponering i henhold til brugsmodellovens § 15, skal foretages i overensstemmelse med Budapesttraktatens bestemmelser om ny deponering.

§ 27. Patentmyndigheden kan som dokumentation for rigtigheden af en deponering kræve, at ansøgeren indleverer en kopi af den kvittering, som deponeringsinstitutionen har udstedt vedrørende deponeringen.

Kapitel 5

Ændring af brugsmodelansøgninger

§ 28. Et brugsmodelkrav må ikke ændres således, at det kommer til at indeholde noget, som ikke fremgår af basisdokumenterne, jf. §§ 17, stk. 1 og 29. Ændres et brugsmodelkrav ved indførelse af nye bestemmelser, skal ansøgeren samtidig angive, hvor i basisdokumenterne der findes grundlag herfor.

Stk. 2. Ændringer i eller tilføjelser til brugsmodelkrav skal, hvis patentmyndigheden ikke ti llader andet, ske ved indlevering af nye eksemplarer af kravene. I disse eksemplarer skal samtlige fastholdte krav være optaget i sammenhæng.

§ 29. Som basisdokumenter i en dansk brugsmodelansøgning, en brugsmodelansøgning, der optages til behandling i medfør af brugsmodellovens § 35, eller en europæisk patentansøgning, som begæres konverteret til en dansk brugsmodelansøgning, anses den på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som de forelå ved ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret.

Stk. 2. Foreligger sådanne dokumenter ikke på det i stk. 1 nævnte tidspunkt, anses den derefter først fremkomne, på dansk, norsk eller svensk affattede beskrivelse med tilhørende tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav som basisdokumenter i det omfang, indholdet tydeligt fremgår af de dokumenter, der forelå på tidspunktet for ansøgningens indlevering, henholdsvis den dag ansøgningen anses for indleveret.

Stk. 3. I en international ansøgning, der videreføres i henhold til brugsmodellovens § 29, anses den oversættelse af beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som er indleveret i henhold til nævnte bestemmelse med de ændringer i oversættelsen, der er foretaget inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 46, som basisdokumenter. Er den internationale ansøgning indleveret til den modtagende myndighed på dansk, anses som basisdokumenter den genpart af beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, der er indleveret i henhold til brugsmodellovens § 29.

Stk. 4. Har en ansøgning med ansøgerens samtykke ført til registrering, eller er ansøgningen afslået inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til § 46, jf. brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34, anses som basisdokumenter beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav, som de forelå på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev afgjort.

Kapitel 6

Patentmyndighedens undersøgelse af nyhed og adskillelse

§ 30. Ved undersøgelse af, hvorvidt betingelserne i brugsmodellovens § 5 er opfyldt, tager patentmyndigheden hensyn til alt, hvad den får kendskab til.

Stk. 2. Nyhedsundersøgelsen foretages i et fornødent omfang på grundlag af brugsmodelskrifter og almindeligt tilgængelige brugsmodelansøgninger fra Danmark, registrerede design i Danmark, patentskrifter, fremlæggelsesskrifter, publicerede patentansøgninger eller uddrag heraf fra Danmark, Sverige, Finland, Norge. Herudover fastlægger patentmyndigheden det nærmere omfang af nyhedsundersøgelsen, for så vidt angår i hvilke landes patentdatabaser der skal undersøges, efter den afgrænsning som anvendes i »medfør af Patentsamarbejdstraktaten«. Undersøgelsen sker tillige på grundlag af anden tilgængelig litteratur, når dette skønnes nødvendigt.

§ 31. Patentmyndigheden kan til brug for ansøgningens behandling indhente udtalelse fra andre sagkyndige.

§ 32. Patentmyndigheden kan forlange, at ansøgeren indsender model, prøve og lignende, elle r lader udføre undersøgelser eller forsøg.

§ 33. Har ansøgeren også søgt patent eller brugsmodelregistrering på samme opfindelse eller frembringelse uden for Danmark, kan patentmyndigheden med den begrænsning, som angives i patentlovens § 69, stk. 3, 2. pkt. eller brugsmodellovens § 64, stk. 3, 2. pkt. forlange, at ansøger giver oplysning om, hvad vedkommende patentinstitution har oplys t om opfindelsens/frembringelsens nyhed eller patenterbarhed/registrerbarhed i øvrigt.

Stk. 2. Ansøgeren skal, i det omfang patentmyndigheden forlanger det, oplyse, ved hvilke pate ntinstitutioner denne har ansøgt om beskyttelse af opfindelsen/frembringelsen og indlevere kopi eller afskrift af skriftvekslingen med vedkommende patentinstitutioner om nyhed eller patenterbarhed/registrerbarhed i øvrigt. Hvis ansøgeren ikke har modtaget en sådan meddelelse, skal ansøgeren afgive erklæring herom.

§ 34. Indgives der under behandlingen af en brugsmodelansøgning oplysninger af betydning for bedømmelsen af ansøgningen, underrettes ansøgeren herom. Den, som har indgivet sådanne oplysninger, meddeles i givet fald om adgangen til at anmode om prøvning, når registrering af frembringelsen er sket.

Kapitel 7

Almindeligt tilgængelige ansøgninger

§ 35. Når akterne i en brugsmodelansøgning, før frembringelsen er registreret, bliver almindeligt tilgængelige efter brugsmodellovens § 24, stk. 3, publiceres sammendraget, så snart dets endelige ordlyd er fastlagt. Patent- og Varemærkestyrelsen kan også publicere andre dele af ansøgningen sammen med sammendraget. Eksemplarer af det publicerede sammendrag kan fås mod betaling.

Stk. 2. Den bekendtgørelse, som sker, når en ansøgning bliver almindeligt tilgængelig, indeholder oplysning om ansøgningens nummer og klasser, indleveringsdag, løbedag, hvis denne er en anden end indleveringsdagen, f rembringelsens titel, ansøgerens navn eller firmanavn og postadresse, samt frembringerens navn og postadresse. Er der begæret prioritet, indeholder bekendtgørelsen oplysning om, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, indeholder bekendtgørelsen oplysning om arten af denne patentansøgning, jf. § 13, stk. 1, dagen for dens indlevering samt ansøgningens nummer. Omfatter ansøgningen deponering af en prøve af biologisk materiale, angives dette i bekendtgørelsen. Har ansøgeren i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 7, begæret, at udlevering af en prøve kun skal kunne ske til en særlig sagkyndig, bekendtgøres dette ligeledes.

Stk. 3. Er oversættelsen af beskrivelse og brugsmodelkrav i en international ansøgning blevet ændret inden udløbet af den frist, som gælder i henhold til §§ 31, 32 og 34 efter at sagens akter er blevet almindeligt tilg ængelige, udfærdiges der bekendtgørelse herom.

§ 36. Begæring i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 6, om at få udleveret en prøve af deponeret biologisk materiale, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og affattes i overensstemmelse med regel 11 i gennemførelsesforskrifterne til Budapesttraktaten.

Stk. 2. Fremsættes begæring efter stk. 1, inden den ansøgning, som deponeringen hører til, er endeligt afgjort, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for ansøgeren forpligte sig til ikke at anvende prøven til andet end forsøg, indtil ansøgningen er endeligt afgjort, og i samme periode, eller hvis frembringelsen registreres som brugsmodel, indtil brugsmodelregistreringen er ophørt, ikke at lade andre få adgang til prøven.

Stk. 3. Fremsættes begæring efter stk. 1, vedrørende en deponering, som hører til en brugsmodelregistrering, skal den, der ønsker at få prøven udleveret, over for brugsmodelindehaveren forpligte sig til ikke at lade andre få adgang til prøven, før brugsmodelregistreringen er ophørt.

Stk. 4. Den, der ønsker at få prøven udleveret, skal, for så vidt angår af prøven afledt biologisk materiale, som har bibeholdt de karakteristiske træk hos den deponerede prøve, der er væsentlige for udøvelsen af frembringelsen, påtage sig de samme forpligtelser, som gælder for prøven.

Stk. 5. Hvor den, der ønsker at få prøven udleveret, skal påtage sig de nævnte forpligtelser, skal dette ske ved indgivelse af særskilt erklæring, der ledsager begæringen.

§ 37. Begæring i henhold til brugsmodellovens § 24, stk. 7, om, at en prøve kun skal kunne udleveres til en særlig sagkyndig, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen senest samtidig med, at ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til brugsmodellovens § 24.

Stk. 2. Må en prøve kun udleveres til en særlig sagkyndig, jf. stk. 1, skal den sagkyndige an gives i begæringen om en prøve. Begæringen skal være ledsaget af en erklæring fra den sagkyndige, hvori denne over for ansøgeren forpligter sig i det i § 36, stk. 2 og 4, nævnte omfang. I disse tilfælde behøver den, som har fremsat begæringen, ikke selv at afgive erklæring.

Stk. 3. Som sagkyndig kan benyttes en person, der er optaget i en af Patent- og Varemærkestyr elsen udfærdiget fortegnelse, eller en person, som i det enkelte tilfælde er godkendt af ansøgeren.

§ 38. Selvom der er afgivet en erklæring i henhold til §§ 36 og 37 kan biologisk materiale afledt af en udleveret prøve dog deponeres for en ny brugsmodelansøgning eller patentansøgning, hvis deponering af det afledte biologiske materiale er nødvendig for denne ansøgning.

§ 39. Er der fremsat begæring om udlevering af en prøve, og er der i henhold til brugsmodel loven eller denne bekendtgørelse intet til hinder for, at prøven udleveres, udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen attest herfor . Patent- og Varemærkestyrelsen sender begæringen om udlevering af en prøve og attesten til den deponeringsinstitution, hvor prøven findes deponeret. Patent- og Varemærkestyrelsen sender samtidig en kopi af begæringen og attesten til ansøgeren eller brugsmodelindehaveren.

Kapitel 8

Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed for internationale ansøgninger

§ 40. Patent- og Varemærkestyrelsen er modtagende myndighed for internationale ansøgninger fra ansøgere, der er danske statsborgere, og ansøgere, som har bopæl i Danmark eller driver erhvervsvirksomhed her, eller som er juridiske personer, der anerkendes efter dansk ret.

Stk. 2. Indleveres en international ansøgning af flere, og opfylder mindst en af ansøgerne be tingelserne i stk. 1, finder denne bestemmelse anvendelse på ansøgningens indlevering.

§ 41. I sin egenskab af modtagende myndighed modtager, kontrollerer og videresender Patent- og Varemærkestyrelsen internationale ansøgninger i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne.

Stk. 2. Ansøgeren skal til Patent- og Varemærkestyrelsen i dets egenskab af modtagende myndighed betale det for ansøgningen fastsatte gebyr fastlagt af regel 14, 15 eller 16 i gennemførelsesforskrifterne til Patentsamarbejdstraktaten. Gebyret består af: 1) internationalt ansøgningsgebyr, 2) gebyr for nyhedsundersøgelse og 3) gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen som modtagende myndighed.

Stk. 3. Ansøgningsgebyret skal betales inden 1 måned fra ansøgningens modtagelse. Stk. 4. Hvis ansøgningsgebyret ikke er betalt i rette tid eller ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb, finder regel 16 bis i de

nævnte gennemførelsesforskrifter anvendelse.

§ 42. Ansøgeren kan vælge, om den svenske patentmyndighed eller Den Europæiske Patentmyndighed skal være nyhedsundersøgende myndighed for de i § 40, stk. 1, nævnte ansøgninger. Ansøgningen skal indgives i eet eksemplar på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk. Den svenske patentmyndighed godtager ansøgninger på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Den Europæiske Patentmyndighed godtager ansøgninger på engelsk, tysk eller fransk. Selve ansøgningsdokumentet skal dog være affattet på det sprog, som ansøgningen senere offentliggøres på.

Stk. 2. Er ansøgningen ikke affattet på et af de sprog, der godtages af den valgte nyhedsunde rsøgende myndighed, jf. stk. 1, skal oversættelse til et sådant sprog, indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen inden en måned fra modtagelsesdagen i overensstemmelse med gennemførelsesforskrifterne i Patentsamarbejdstraktaten. regel 12.3, eller hvis Sverige er valgt som nyhedsundersøgende myndighed inden 14 måneder fra prioritetsdagen jf. regel 12.4.

§ 43. Der føres en særskilt journal over internationale ansøgninger, der indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen. Journalen er ikke offentligt tilgængelig.

§ 44. Forudsat at den internationale ansøgning ikke er omfattet af lov om hemmelige patenter, videresender Patent- og Varemærkestyrelsen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten og gennemførelsesforskrifterne til denne ansøgningen til det i § 9 nævnte Internationale Bureau.

Kapitel 9

Oversættelse af internationale ansøgninger mv.

§ 45. Bestemmelserne i § 6, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til indlevering af oversættelse i henhold til brugsmodellovens § 29, og begæring om efterprøvelse i henhold til brugsmodellovens § 31.

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan begrænse pligten til at indlevere oversættelse i de tilfælde, hvor kun dele af en international ansøgning videreføres her i landet. Indleveres kun oversættelse af dele af en interna tional ansøgning, skal ansøger afgive en erklæring, hvoraf det fremgår, hvilke dele af den internationale ansøgning, der ikke omfattes af oversættelsen. Erklæringen skal desuden angive årsagen til udeladelsen.

§ 46. Den i brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34 nævnte frist udløber 4 måneder efter udløbet af den frist, der er fastsat i brugsmodellovens § 29.

Stk. 2. Har ansøgeren inden 19 måneder fra den internationale indleveringsdag, eller, hvis pr ioritet begæres, fra prioritetsdagen i overensstemmelse med Patentsamarbejdstraktaten afgivet erklæring om, at ansøgeren agter at anvende resultatet af en international præliminær prøvning ved ansøgning om brugsmodelbeskyttelse for Danmark, udløber de i brugsmodellovens §§ 31, 32 og 34 nævnte frister dog samtidig med fristen på 33 måneder for videreførelse.

§ 47. Har ansøgeren i en international ansøgning opfyldt bestemmelserne i brugsmodellovens § 29, men har Patent- og Varemærkestyrelsen endnu ikke fået underretning fra det i § 9 nævnte Internationale Bureau om, at bureauet har modtaget ansøgningen, meddeler Patent- og Varemærkestyrelsen bureauet dette.

§ 48. Fristen for fremsættelse af begæring om fornyet prøvelse i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 1, udløber 2 måneder efter, at den modtagende myndighed eller det i § 9 nævnte Internationale Bureau har givet ansøgeren underretning om, at der ikke kan fastsættes en international indleveringsdag.

Stk. 2. Godtgør ansøgeren, at han har modtaget den i stk. 1, nævnte underretning mere end 7 dage efter underretningens datering, forlænges fristen med det antal dage ud over 7, som er forløbet fra underretningens datering til dagen for ansøgerens modtagelse af underretningen.

§ 49. Har ansøgeren i de i brugsmodellovens § 29 nævnte tilfælde benyttet forsendelse med post, og fremkommer forsendelsen ikke rettidigt, men træffes foranstaltningen inden 1 måned efter, at ansøgeren indså eller burde have indset, at fristen var overskredet, og senest 6 måneder efter fristens udløb, skal Patent- og Varemærkestyrelsen i medfør af artikel 48 i Patentsamarbejdstraktaten anse fristen for overholdt, såfremt: 1) postforbindelserne har været afbrudt inden for de sidste 10 dage før fristens udløb på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder,

strejke, naturkatastrofe eller af anden lignende årsag på det sted, hvor afsenderen har sin bopæl eller sit forretningssted eller opholder sig, og det godtgøres, at forsendelsen er afsendt til Patent- og Varemærkestyrelsen inden 5 dage efter, at postforbindelserne er genoptaget, eller

2) forsendelsen har været sendt med anbefalet post til Patent- og Varemærkestyrelsen senest 5 dage før fristens udløb, dog kun hvis forsendelsen har været sendt som luftpost, eller, hvor dette ikke har været muligt, a fsenderen har haft grund til at antage, at forsendelsen med almindelig post ville være modtaget senest 2 dage fra afsendelsesdagen. Stk. 2. Ønsker ansøgeren at påberåbe sig bestemmelserne efter stk. 1, må begæring herom indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen

inden den nævnte frists udløb.

Kapitel 10

Frembringelsens registrering og bekendtgørelse

§ 50. Publicering af brugsmodelkrav, beskrivelsen med tegninger eller fotografier og sammendrag (brugsmodelskrift) sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning snarest muligt efter registrering af frembringelsen. Brugsmodelskriftet angiver dagen for brugsmodelregistreringen samt: 1) ansøgningens nummer og brugsmodellens registreringsnummer, 2) brugsmodellens klasser i henhold til det internationale patentklassifikationssystem, 3) brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn og postadresse, 4) hvis brugsmodelindehaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn, 5) frembringerens navn og postadresse, 6) frembringelsens titel, 7) hvis ansøgningen blev indleveret som en

a) dansk brugsmodelansøgning, dennes indleveringsdag samt, hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen, b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til

brugsmodellovens § 29 eller anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk brugsmodelansøgning,

8) hvis ansøgningen er fremkommet på grundlag af en a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer, b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale

indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, jf. brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11, hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt denne ansøgnings indleveringsdag og nummer,

10) hvis ansøgningen er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer, 11) om brugsmodellen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, 12) om ansøgningen er prøvet i henhold til brugsmodellovens § 19, stk. 2, og i givet fald eventuelle fremdragne publikationer, og 13) den dag, ansøgningens akter blev tilgængelige for enhver, såfremt dagen er forskellig fra den dag, brugsmodellen blev registreret.

§ 51. Bekendtgørelser sker i Dansk Brugsmodeltidende, som udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen. Stk. 2. Bekendtgørelse om registrering af frembringelsen, som udfærdiges i henhold til brugsmodellovens § 21, stk. 1, indeholder de

oplysninger, som i henhold til § 50 angives i brugsmodelskriftet, dog med undtagelse af eventuelle fremdragne publikationer.

Kapitel 11

Brugsmodelregisteret m.v.

§ 52. Patent- og Varemærkestyrelsen fører et register over de brugsmodeller, der er registreret her i landet.

§ 53. Når patentmyndigheden har truffet endelig afgørelse om registrering af en brugsmodel, angives følgende i brugsmodelregisteret: 1) ansøgningens nummer og brugsmodellens registreringsnummer, 2) brugsmodellens klasser, 3) brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn og postadresse, 4) hvis brugsmodelindehaveren er repræsenteret ved en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse, 5) frembringerens navn og postadresse, 6) frembringelsens titel, 7) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en

a) dansk brugsmodelansøgning, ansøgningens indleveringsdag samt, hvis løbedagen er en anden end indleveringsdagen, også løbedagen,

b) international ansøgning, den internationale indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til brugsmodellovens § 29, eller den dag, ansøgningen anses som indleveret i henhold til brugsmodellovens § 35, stk. 3, og den internationale ansøgnings nummer, eller

c) konverteret europæisk patentansøgning, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til den

europæiske patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk brugsmodelansøgning, 8) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet på grundlag af en

a) dansk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, patentansøgningens indleveringsdag og nummer, b) international ansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den internationale ansøgnings nummer, den internationale

indleveringsdag samt den dag, ansøgningen blev videreført i henhold til patentlovens § 31 eller anses som indleveret i henhold til patentlovens § 38, og den danske patentansøgnings nummer,

c) europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 12, den europæiske patentansøgnings indleveringsdag i henhold til den europæiske patentkonvention samt dens nummer, eller

d) konverteret europæisk patentansøgning i henhold til brugsmodellovens § 6, jf. brugsmodellovens § 36, den europæiske patentansøgnings nummer, dens indleveringsdag i henhold til Den Europæiske Patentkonvention samt den dag, den europæiske patentansøgning blev konverteret til en dansk patentansøgning, og den danske patentansøgnings nummer,

9) hvis prioritet er begæret i henhold til brugsmodellovens § 11 hvor den prioritetsbegrundende ansøgning er indleveret samt dennes indleveringsdag og nummer,

10) hvis brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er fremkommet ved deling eller udskillelse, stamansøgningens nummer,

11) hvis brugsmodellen omfatter deponering af en prøve af biologisk materiale, oplysning om, hos hvilken institution prøven findes deponeret, samt det nummer, institutionen har tildelt den deponerede prøve,

12) om brugsmodellen er registreret på grundlag af en ansøgning, som er prøvet i henhold til brugsmodellovens § 19, stk. 2, 13) den dag, ansøgningens akter blev tilgængelige for enhver, såfremt dagen er forskellig fra den dag, brugsmodellen blev registreret, og 14) den dag, brugsmodellens registrering blev bekendtgjort i henhold til brugsmodellovens § 21.

§ 54. Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager meddelelse om, at der er anlagt sag om en brugsmodelregistrerings ugyldighed, om overførelse af en brugsmodelregistrering eller om tvangslicens, jf. brugsmodellovens § 59, noteres dette i registeret.

Stk. 2. Når udskrift af en dom i henhold til brugsmodellovens § 61, stk. 4, er tilstillet Patent- og Varemærkestyrelsen, sker der notering herom i brugsmodelregisteret. Når dommen er endelig, sker notering på en sådan måde, at sagens udfald i hovedtræk fremgår af registeret.

Stk. 3. Har Patent- og Varemærkestyrelsen i henhold til brugsmodellovens §§ 48 og 49 overført registreringen til den berettigede eller erklæret brugsmodelregistreringen for ophævet, noteres dette i registeret.

§ 55. Notering i henhold til brugsmodellovens § 40 om overgang af retten til en registreret brugsmodel eller meddelelse af licens indeholder navn eller firmanavn og postadresse på indehaveren af den pågældende ret, samt tidspunktet for overgangen eller licensens meddelelse. Fremsættes der begæring herom, noteres det, for så vidt angår licenser, hvorvidt brugsmodelindehaverens ret til at give yderligere licens er begrænset. Kan spørgsmålet om notering af overgang af en registreret brugsmodel eller aftale om licens ikke umiddelbart afgøres, anføres det i registeret, at begæring om notering er fremsat.

Stk. 2. Anmeldelse om ændring i fuldmagtsforhold eller i brugsmodelindehaverens navn, firmanavn eller postadresse noteres i registeret. Stk. 3. Begæring om notering som nævnt i stk. 1 og 2, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og være ledsaget af behørig

dokumentation for ændringen. Patent- og Varemærkestyrelsen kan undtage fra kravet om fuldmagt. Stk. 4. Har Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende en registreret brugsmodel modtaget underretning om overførsel af deponeret

biologisk materiale, som angivet i § 25, stk. 3, eller modtaget kopi af kvittering for ny deponering, jf. § 26, foretages der notering i registeret om overførslen eller den nye deponering.

§ 56. Fornyelse af registreringen af en brugsmodel sker ved indbetaling af det fastsatte gebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 3 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb.

Stk. 2. Er registreringen af en brugsmodel fornyet, sker der notering herom i brugsmodelregisteret. Stk. 3. Bekendtgørelse om fornyelsen skal indeholde oplysning om registreringsnummer og datoen for registreringsperiodens udløb.

§ 57. Er registreringen ophørt, slettes brugsmodellen i registeret.

Kapitel 12

Administrativ prøvning af en brugsmodelregistrering

§ 58. En anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50, skal indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen og indeholde: 1) navn eller firmanavn og postadresse på den, som fremsætter anmodningen, 2) registreringsnummeret på den brugsmodel, anmodningen vedrører, samt brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn og

frembringelsens titel, og 3) hvis den, som fremsætter anmodningen, er repræsenteret af en fuldmægtig, dennes navn eller firmanavn og postadresse. 4) en henvisning til hvilke af de ugyldighedsgrunde som er nævnt i brugsmodellovens § 47, som anmodningen støttes på.

Stk. 2. En anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, skal være ledsaget af det fastsatte gebyr.

§ 59. Hvis anmodningen om prøvning ikke opfylder kravene i brugsmodellovens § 50 og denne bekendtgørelses § 58, stk. 2, eller hvis det ikke kan konstateres, fra hvem begæringen stammer, afvises begæringen.

Stk. 2. Hvis anmodningen om prøvning i øvrigt ikke opfylder bestemmelserne i § 58, stk. 1, opfordres den, der har fremsat begæringen, til inden 1 måned at afhjælpe manglerne. Hvis begæringen ikke berigtiges rettidigt, a fvises den.

§ 60. Når der er indgivet anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50 bekendtgøres anmodningen. Bekendtgørelsen angiver brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, brugsmodellens registreringsnummer og klasser, frembringelsens titel, navnet eller firmanavnet på den, som har fremsat anmodningen, samt brugsmodellens registreringsdag.

Stk. 2. Der sker notering i brugsmodelregisteret om indleveringen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50.

§ 61. Er anmodningen om prøvning indgivet af andre end brugsmodelindehaveren, tilstilles et eksemplar af anmodningen med tilhørende

bilag brugsmodelindehaveren. Herefter foretager Patent- og Varemærkestyrelsen en prøvning efter brugsmodellovens § 50. Når resultatet af prøvningen foreligger meddeles resultatet til brugsmodelindehaveren og denne opfordres til om nødvendigt inden 2 måneder at indlevere beskrivelse, brugsmodelkrav og tegninger eller fotografier i ændret form.

Stk. 2. Fremkommer brugsmodelindehaveren med svar på anmodningen, afgør patentmyndigheden, om yderligere skriftveksling mellem patentmyndigheden og brugsmodelindehaveren er påkrævet.

§ 62. Finder patentmyndigheden, efter indleveringen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, at der foreligger hindring for registrering, og registreringen derfor skal udslettes, meddeles dette parterne i en begrundet afgørelse. Det samme gælder, når en anmodning om prøvning er fremsat af andre end brugsmodelindehaveren, og patentmyndigheden finder, at brugsmodelregistreringen kan opretholdes i uændret form.

§ 63. Hvis anmodningen om prøvning er indgivet af andre end brugsmodelindehaveren, giver patentmyndigheden, inden den beslutter at opretholde brugsmodelregistreringen i ændret form, parterne meddelelse herom, og opfordrer brugsmodelindehaveren til inden 2 måneder at fremsætte sine bemærkninger, hvis denne ikke er enig i den tekst, som patentmyndigheden agter at opretholde brugsmodelregistreringen på grundlag af.

Stk. 2. Viser det sig efter fristens udløb, at brugsmodelindehaveren er uenig med hensyn til den tekst, som patentmyndigheden agter at opretholde brugsmodelregistreringen på grundlag af, kan behandlingen af anmodningen fortsættes. I modsat fald opfordres brugsmodelindehaveren til inden 1 måned at betale gebyret for bekendtgørelse af meddelelse om ændring.

Stk. 3. Afgørelsen om at opretholde brugsmodelregistreringen i ændret form, angiver den tekst, som brugsmodellen opretholdes på grundlag af.

§ 64. Publicering af et nyt brugsmodelskrift med beskrivelse, tegninger eller fotografier og brugsmodelkrav i den ændrede form sker ved Patent- og Varemærkestyrelsens foranstaltning og påbegyndes snarest muligt efter, at gebyret for bekendtgørelse af meddelelse om ændring er betalt.

Stk. 2. Bekendtgørelse om afgørelsen af en anmodning i henhold til brugsmodellovens § 50, jf. § 52, angiver tillige brugsmodelindehaverens navn eller firmanavn, ansøgningens indleveringsdag og nummer, brugsmodellens registreringsnummer og klasser, frembringelsens titel, samt brugsmodellens registreringsdag.

Stk. 3. Der sker notering i brugsmodelregisteret om afgørelsen af en anmodning om prøvning i henhold til brugsmodellovens § 50.

Kapitel 13

Forskellige bestemmelser

§ 65. Reservedele og tilbehør til luftfartøjer kan uanset en brugsmodelregistrering indføres her til landet og anvendes til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en anden stat, som er tilsluttet konventionen af 7. december 1944 angående international civil luftfart og enten er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om Beskyttelse af Industriel Ejendomsret eller har en brugsmodellovgivning, som anerkender frembringelser gjort af statsborgere i en anden stat, der er tilsluttet den førstnævnte konvention, og som beskytter disse frembringelser ved en lovgivning, der i hovedsagen stemmer overens med Pariserkonventionen.

§ 66. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter brugsmodellovens § 41, stk. 1, sidestilles udøvelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udøvelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udøvelse her i landet.

Stk. 2. Ved vurderingen af adgangen til at opnå tvangslicens efter brugsmodellovens § 44 sidestilles udnyttelse inden for De Europæiske Fællesskaber eller udnyttelse i en stat, der har ratificeret eller tiltrådt Aftalen o m Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), med udnyttelse her i landet.

§ 67. Patent- og Varemærkestyrelsen kan ved behandling af ansøgninger m.m., i de tilfælde hvor det skønnes nødvendigt, anmode om indsendelse af yderligere materiale til dokumentation for indgivne begæringer, anmodninger m.m.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 68. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 484 af 10. juni 2003 om brugsmodelansøgningers og registrerede brugsmodellers

behandling.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 8. december 2006

Jesper Kongstad

/Peter Langkjær