Sweden

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (i ändrad lydelse upp till Lag (2009:444))


SFS nr: 1990:409 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter Utfärdad: 1990-05-31 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:444

Inledande bestämmelser

1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs-eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkarenhåller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom ikonkurrenshänseende.

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats inågon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniskaförebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande,även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjareller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för attoffentliggöra eller inför en myndighet eller annat behörigt organavslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilketfängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligtmissförhållande i näringsidkarens rörelse.

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar ellerröjer en företagshemlighet som han eller någon före honom har fått delav i god tro.

Straff

3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till enföretagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter ellerfängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse ihögst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskiltbeaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydandevärde eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen ärbelagd med strängare straff i brottsbalken.

För försök eller förberedelse till företagsspioneri skall dömas tillansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 § Den som anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den somtillhandahåller hemligheten eller någon före honom har berett sigtillgång till denna genom företagsspioneri skall dömas för olovligbefattning med företagshemlighet till böter eller fängelse i högst tvåår eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Skadestånd

5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersättaden skada som uppkommer genom brottet eller genom attföretagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer enföretagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått delav i samband med en affärsförbindelse med denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar ellerröjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av isin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde hainsett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada somuppkommer genom hans förfarande.

Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas förstastycket endast om det finns synnerliga skäl.

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar ellerröjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller honinser eller bör inse, har angripits enligt denna lag skaersätta den skada som uppkommer genom hans eller hennesförfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligeneller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer enföretagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser ellerbör inse, har röjts i strid med offentlighets- ochsekretesslagen (2009:400).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för densom bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2009:444).

9 § Vid bestämmande av skadestånd enligt 5--8 §§ för ett angrepp på ennäringsidkares företagshemlighet skall hänsyn tas även till dennesintresse av att hemligheten inte obehörigen utnyttjas eller röjs ochtill övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

10 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under defem senaste åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad.

Vitesförbud

11 § Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan avdomstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten.Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjandeskulle vara obehörigt enligt 2 §.

Talan enligt första stycket förs av den som har utsatts för deträttsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtalför brott som avses i 3 eller 4 §.

Talan om utdömande av vite förs vid den domstol som i första instans har prövat frågan om vitesförbud. Talan förs av den som har ansökt omförbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud.

Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till straff för en gärning som omfattas av förbudet.

12 § Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som har ålagts förbudet,om ändamålet med förbudet har förlorat sin betydelse.

13 § Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolikaskäl för att en företagshemlighet har angripits enligt denna lag och detskäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta angreppetförringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddelavitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts ellerannat har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap. 5--8 §§ rättegångsbalken.

I fråga om överklagande av beslut enligt första stycket samt i fråga omhandläggningen i högre rätt gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalkenom talan mot beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Inlösen m. m.

14 § Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kandomstol förordna att en handling eller ett föremål som han har i sinbesittning och som innefattar hemligheten skall överlämnas till den somhar utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för detfår domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen.

Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighetinte utan olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstolförordna att handlingen eller föremålet skall förstöras eller ändraseller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk.

Förordnande enligt första eller andra stycket skall inte meddelas, omett utnyttjande eller röjande inte skulle vara obehörigt enligt 2 §eller om förverkande eller annan åtgärd som är ägnad att förebyggamissbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken.

Talan enligt första eller andra stycket förs av den som har utsatts fördet rättsstridiga angreppet. Sådan talan får föras även i samband medåtal för brott som avses i 3 eller 4 §.

Övergångsbestämmelser

1990:409

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1931:152) med vissa bestämmelser motillojal konkurrens. Bestämmelserna om skadestånd i den lagen tillämpasdock alltjämt i fråga om handlingar som har företagits föreikraftträdandet.