Sweden

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (i ändrad lydelse upp till Lag (2009:444))