Bahrain

قانون رقم (5) لعام 2006 بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة