Czech Republic

Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks and on Amendments to Act No. 6/2002 Coll., on Courts, Judges, Presidents and the State Administration of Courts and on Amendment to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) (Trade Marks Act, as amended up to Act No. 286/2018 Coll.)

Latest Version in WIPO Lex
Year of Version:
2019
Dates:
Entry into force: April 1, 2004
Adopted: December 3, 2003
Type of Text:
Main IP Laws
Subject Matter:
Trademarks, Undisclosed Information (Trade Secrets), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body
Available Texts:
Czech
Platné znění zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 286/2018 Sb.)pdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
English
Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks and on Amendments to Act No. 6/2002 Coll., on Courts, Judges, Presidents and the State Administration of Courts and on Amendment to Some Other Acts (Act on Courts and Judges) (Trade Marks Act, as amended up to Act No. 286/2018 Coll.)pdfpdfhtml(Version with Automatic Translation Tool)
Spanish
Ley N° 441/2003 Coll., sobre Marcas y por la que se modifica la Ley N° 6/2002 Coll. sobre tribunales, jueces, presidentes y administraciones públicas de tribunales y por la que se modifican determinadas leyes (Ley de Tribunales) (Ley de Marcas, según fue enmendada por la Ley N° 286/2018 Coll.)pdf
French
Loi n° 441/2003 Coll., sur les marques et modifiant de la loi n° 6/2002 Coll. sur les tribunaux, les juges, les présidents et l'administration publique des tribunaux et modifiant certaines lois (loi sur les tribunaux et les juges) (Loi sur les marques, telle que modifiée jusqu'à la loi n° 286/2018 Coll.)pdf
Related Legislation:
WIPO Lex No.
CZ076