Slovakia

Act No. 283/2014 Coll. amending Act No. 618/2003 Coll., on Copyright and Rights related to Copyright (the Copyright Act)

Year of Version2014
Dates
Entry into force: October 29, 2014
Adopted: September 12, 2014
Type of Text Main IP Laws
Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights)
Available Texts
English
Act No. 283/2014 Coll. amending Act No. 618/2003 Coll., on Copyright and Rights related to Copyright (the Copyright Act)
pdfhtml
Slovak
Zákon č. 283/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
pdfhtml
Related Legislation
WIPO Lex No.SK095